İçeriğe geç

Bakan Emriyle KHK İptal Olur mu?

15 Temmuz’dan beri yaşanan KHK’lı hukuk garabetlerine bir yenisi daha eklendi.

Dört gün önce Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Fikri Işık’ın Milli Savunma Bakanıyken “hizmete özel” bir yazı ile 3 KHK’yı iptal ettiği ortaya çıktı.

Malum, darbe teşebbüsünden sonra KHK veya Bakan onayı ile binlerce kamu personelinin kurumlarıyla ilişiği kesildi.

Bu kurumlardan birisi de TSK idi. Kimi hapse girdi, kiminin memuriyetine son verildi.

Tutuklu ya da değil, emekliliğe hak kazananlar da peşpeşe çıkartılan 3 KHK ile “re’sen emekliliğe” sevk edildi ve bunlara emeklilik maaşı bağlandı.

-9 Ay Sonra Farkedilen “Yanlışlık”-

9 ay sonra ise bu KHK’ların “yanlış” olduğu fark edildi. Lâkin “yanlışlık” yeni bir KHK ile değil, bakanın bir yazısı ile ortadan kaldırıldı.

24 Nisan’da “Hizmete Özel” damgalı bir yazı yayınlayan dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunlarına atıf yaparak, “re’sen emeklilik” işlemlerinin şu gerekçelerle ve şöyle iptal edildiğini bildirdi:

“1- Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 667 sayılı KHK’nın 4/1-a maddesine istinaden 668, 669 ve 670 sayılı KHK’lar ve doğrudan Bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılmak suretiyle TSK’dan ilişiği kesilen kişiler hakkında ilgili kanun hükümlerine istinaden ‘resen emeklilik’ onay işlemi tesis edilmiştir.

2- Ancak, ‘Emekli aylığı bağlanacak halleri’ düzenleyen Emekli Sandığı Kanunu 39/e maddesi ile benzer şekilde ‘Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak halleri’ düzenleyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sağlık Sigortası Kanununu 44/2 maddesi, ‘Subay ve askeri memurlarla gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlâk noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen’ hükmüne amirdir.

3- Sözkonusu mevzuat hükümleri kapsamında 668, 669, ve 670 sayılı KHK’lar ve doğrudan Bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılmak suretiyle TSK’dan ilişiği kesilen kişiler hakkında alınan ‘resen emeklilik’ kararlarının 5434 ve 5510 sayılı kanun hükümlerine uygun olmadığının tespit edilmesi nedeniyle Ek-A listede belirtilen kararlarla tesis edilen ‘resen emeklilik’ işlemleri iptal edilmiştir.”

-Kendi İsteğinizle Emekli Olun-

Bakan Fikri Işık’ın yazısının devamında, “Re’sen emekliliğin” iptalinden sonra ne yapılması gerektiği de şöyle anlatıldı:

“Bu kapsamda sözkonusu ‘resen emeklilik’ işlemlerinin işlem tarihinden itibaren geçersiz kılınması, meydana getirdiği hukuki durumların da geçersiz hale getirilmesinin sağlanması maksadıyla;

a- Hakkında ‘resen emekli’ işlemi tesis edilmiş tüm kişiler için ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca ‘açıktan istekle emeklilik’ onayı alınmasını,

b- Müteakiben sözkonusu kişiler hakkında Soyal Güvenlik Kurumu nezdinde yürütülen işlemlerin ‘açıktan istekle emeklilik’ yönünde tesis edilmesinin sağlanmasını,

c- Henüz emeklilik işlemi tesis edilmemiş olanlar ile müteakip dönemlerde yapılabilecek ihraçlarda yer alacak kişilerin emeklilik işlemlerinin ‘açıktan istekle emeklilik’ olarak değerlendirilmesini, Sözkonusu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki emeklilik onaylarının (askeri hakim sınıfı hariç) ilgili kuvvet personel başkanlıklarınca alınmasını arz ve rica ederim.”

“Re’sen emeklilik” ile “istekle emeklilik” arasındaki fark mı?

En önemli fark; Devletin kararıyla değil, kendi istekleriyle emekli olduklarında bu durumdaki kişilere tazminat ödeme mecburiyeti ortadan kalkacak.

-Maaşlar Kesildi-

Bakan Işık’ın o kararından sonra ne olduğuna gelince;

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik birimi, “re’sen emekli” edilmiş olan eski askerlere, “…… emrinde görev yapmakta iken …… tarihinde KHK ile kamu görevinden çıkarılmanız üzerine hakkınızda kurumunuzca alınan re’sen emekliye sevk onayına istinaden tarafınıza Ağustos 2016 tarihinden itibaren aylık bağlanmıştır” diye başlayan bir yazı gönderdi.

Yazının devamında Milli Savunma Bakanlığı’nın kararına atıf yapılarak, hukuki dayanağı kalmadığı için “re’sen emeklilik onayının” iptal edildiği ve bundan sonra ancak “açıktan istekle emeklilik işlemi tesis edilebileceği” kaydedildi.

SGK yazısının sonunda ise açıktan emekliye sevk dilekçesi verilmesi ve kurumun da onaylaması halinde, onayı takip eden aybaşı itibarıyla aylık bağlanabileceği bildirildi.

-Tutuklanacağı Belli Değilken İlişiği Kesildi-

Bu yazışmalardan sonra “Re’sen emekliye sevk edilenlere” bağlanan maaşların kesilerek, eski askerler veya ailelerinden “istekle emeklilik” dilekçesinin istendiğini, bazı ailelerin buna “Hukuksuz” diyerek karşı çıktığını, bazı ailelerin ise mecburiyetten kabul ettiğini belirtip, “ilişik kesmelerin” ne denli sağlıklı olduğunu göstermek için bir örnek verelim:

İsmi lâzım değil, 15 Temmuz darbesinden sonra bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın talimatıyla önemli bir göreve getirilen, ancak sonrasında ifadeye çağrılan bir komutan daha Savcılıkta ifade verirken, yani tutuklanmaya sevk edilip edilmeyeceği dahi belli değilken, “Kuvvet Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası ve Milli Savunma Bakanı’nın onayı” ile kamu görevinden çıkarılır.

Nitekim sonrasında da tutuklanır!.. Acaba bir anlamda karar önceden verildiği için olabilir mi?

Konu tüm boyutlarıyla hukukçuların işi, ama yine de soralım:

– Bir devletin, böyle bir yanlış yapması ve bunu 9 ay sonra fark etmesi normal midir?

– Kazanılmış hakların iptali bir bakan kararı ile mümkün müdür?

– Tutuklanmış veya kurumla ilişiği kesilmiş olsa da henüz suçları kesinleşip, ceza verilmeden böyle bir kararın alınması peşin cezalandırma değil midir?

– Var olan hukuki sıkıntılara yenilerinin eklenmesi bir yana, emekli maaşlarının kesilmesi en önce “FETÖ”ye yaramaz mı?

Müyesser YILDIZ

23 Temmuz 2017

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/o-bakan-bir-imzayla-3-khkyi-iptal-etti-2307171200.html

Kategori:Uncategorized