İçeriğe geç

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldı

Balyoz ve diğer davalarda sözde delillerin tümü dijital… İmza yok, kimsenin evinde de bulunmadı. Bir kısmını Gazeteci Mehmet Baransu teslim etti, bir kısmı da Gölcük Donanma’da döşeme altında bulundu. Onlarca uzman raporuyla, bu dijitaller üzerinde manipülasyon yapıldığını ortaya konduğu halde tutuklu subaylar ağır cezalara mahkûm edildi.

Oysa Avrupa Konseyi Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi’ne göre, dijital delillerin “delil” sayılabilmesi için usulüne uygun elde edilmiş ve bunların üzerinde herhangi bir manipülasyon yapılmadığının ispatlanmış olması gerekiyor.

Türkiye bu Sözleşmeyi 10 Kasım 2010’da imzaladığı halde, 1 ay önce Meclis’te onaylayıp, yürürlüğe soktu.

Anayasa Mahkemesi önünde başlatılan Adalet Nöbeti’ni ziyaret eden siber savaş uzmanı Prof. Tolga Yarman, Sözleşmenin onaylandığını hatırlatıp, avukatlara bu konuyu da Anayasa Mahkemesi’ne taşımaları önerisinde bulunmuştu. (http://www.odatv4.com/n.php?n=meclis-balyoz-davasini-yok-saymali-cunku…-1505141200)

Adalet Nöbeti’ni başlatan, Cem Gürdeniz, Cem Aziz Çakmak, Soner Polat, Semih Çetin, Kürşad Güven Ertaş başta olmak üzere çok sayıda subayın avutatı olan Şule Nazlıoğlu Erol, Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi üzerinde çalışmasını tamamlayıp, dün Anayasa Mahkemesi’ne ek beyanda bulundu.

Dilekçesinde, Mehmet Baransu’nun teslim ettiği DVD ve CD’lerin sayısının çelişkili olduğunu, bunların imajlarının alınmadığını, sonradan ortaya 19 yeni CD çıktığını, imajı alınmayan 9 nolu CD’nin değiştiğini vurgulayan Avukat Erol, şu hususlara dikkat çekti:

“Müvekkillerin ‘adil yargılanma’ ve ‘kişi özgürlüğü ve güvenliği’ haklarının ihlâl edildiğini gösteren hukuki bir dayanak da hükümet tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde imzalanan ve ancak 6533 sayılı kanun ile 22.04.2014 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunan Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’dir. Bahse konu sözleşme, Anayasa m. 90 gereği kanun hükmündedir ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin olmaları nedeniyle, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu sözleşmenin hükümleri esas alınmak zorundadır. Ana başlıklar halinde müvekkillerin bahse konu sözleşme kapsamındaki haklarının ihlâl edildiğini teyit eden hukuka aykırı uygulamalar sunulmuştur. Açıkladığımız hukuka aykırı uygulamalar, ülkemiz tarafından onaylanan Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nin şu hükümlerinin ihlâli niteliğindedir ve bu ihlâller de müvekkillerin adil yargılanma haklarının açık bir şekilde ihlali sonucunu doğurmuştur:

Sözleşme m. 14/2’de; ‘… Taraflardan her biri bu maddenin 1. paragrafında sözü geçen yetki ve usulleri aşağıdaki durumlara ilişkin olarak uygulamaya koyacaktır… Cezai bir suçun delillerinin elektronik ortamda toplanması’ hükmü bulunmaktadır.

Sözleşmenin 16. Maddesi; Belirlenmiş bilgisayar verisinin süratli bir şekilde korunması için tarafların gerekli tedbirleri alması gerektiğini hüküm altına almıştır.

‘Depolanmış bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el konulması’ başlıklı 19. maddenin 2. fıkrasında; Bir bilgisayar sisteminde veya depolama aygıtında, suç unsuru içeren verilerin depolanmış olduğuna inanmak için gerekçeler bulunduğunda arama ve el koymak ve aynı maddenin 3. fıkrasının c bendinde de ilgili depolanan verilerin bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmektedir.”

İNCELEMEYİ DURUŞMALI YAPIN

Avukat Şule Nazlıoğlu Erol konuyla ilgili ek bireysel başvuru beyanının sonunda Anayasa Mahkemesi’nden şu taleplerde de bulundu:

“Müvekkillerin adil yargılanma hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması maksadıyla;

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamanın, müvekkillerin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesine,

-Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenizce yapılacak incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına,

-Halen cezaevinde bulunan müvekkillerin, kişi özgürlüklerinin adil olmayan bir yargılama sonucu kısıtlandığı dikkate alınarak, tutukluluk hallerinin kaldırılmasına yönelik tedbir kararı alınmasına karar verilmesi ile,

-Müvekkillerin yeniden yargılanması için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.”

Müyesser Yıldız

Odatv Link: https://odatv4.com/yazar/muyesser-yildiz/turkiye-ile-ilgili-oyle-kritik-bir-madde-var-ki-31102003.html

Kategori:Uncategorized